Darujte klubu svoje 2% z dane

Vážení členovia JO.
Výbor JO si Vás dovoľuje požiadať o darovanie 2 % z dane pre TJ SĹŇAVA Piešťany.
Nakoľko JO TJ Sĺňava nie je samostatný právny subjekt, dar je potrebná adresovať na TJ Sĺňava Piešťany.
Údaje o TJ Sĺňava Piešťany ako príjemca 2 % z dane – IČO, číslo účtu TJ nájdete napríklad tu:
https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=16727

IČO: 00892203
Tento dobrovoľný príspevok bude použitý v prospech JO TJ Sĺňava .
D
arca 2 % z odvedenej dane má právo požiadať po dohode s výborom JO 30% z odvedenej sumy na účel, ktorý si sám určí, a ktorý priamo súvisí s činnosťou JO. Taktiež je možnosť uhradiť alikvótnu čiastku z  poplatkov, ako poplatok za parkovanie lode, prívesu, člna, surfu a pod.
30% z darovanej sumy nie je možné vyžadovať späť vo forme hotovosti, alebo. kúpu výstroje, mateiálu na opravu súkromnej lode, člna alebo iného súkromného majetku.
Tlačivo na 2% z dane je v prílohe, stačí doplniť svoje údaje a sumu .
Sumu si každý vypočíta sám na 2 desatinné miesta
Popis krokov pre venovanie 2 % dane:
1. – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2.- Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uvedte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane
3 – najneskôr do 30 apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska alebo M. Psalmanovi, príp. inému členovi výboru.

Postup nájdete aj podrobnejšie na internetenapr tu:
Zamestnanci:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/
Právnické osoby:
https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/2-percenta-dan-pravnicka-osoba-2019

Keďže informácie o dani z príjmu sú citlivé privátne informácie, vyplnené tlačivá spolu s potvrdením o zaplatení zaneste na Daňový úrad, alebo odovzdajte predsedovi JO alebo v jeho neprítomnosti členovi výboru v zatvorenej obálke. Ten ju odovzdá predsedovi JO a následne tlačivá budú odnesené na DÚ.
V prípade nejasností ma kontaktujte, ak budem môcť, pokúsim sa poradiť.
Ďakujem.
S úctou:
Martin Kováč
mob: 0904 290 202
mail: tpzs@airport-piestany.sk
        kovac.mato@post.sk

TLAČIVO