Pravidlá klubu

Organizačný poriadok

Jachtárskeho oddielu Telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany

 

Zásady členstva v JO TJ

 1. Členstvo v Jachtárskom oddiele Telovýchovnej jednoty Sĺňava – Piešťany (ďalej len JO TJ) je dobrovoľné. Členom JO TJ sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami TJ, organizačným poriadkom JO TJ a je starší ako 7 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členmi len s písomným súhlasom ich zákonných zástupcov.
 2. O prijatí nového člena JO TJ rozhoduje výbor JO TJ, ktorý zároveň určí podmienky členstva, vrátane konkrétnych práv a povinností člena JO TJ.
 3. Členstvo v JO TJ sa delí na kategórie:
  1. čakateľská
  2. kmeňová (stála)
  3. hosťovacia
  4. čestná
 4. Každý žiadateľ po podaní prihlášky výboru JO a úhrade predpísaných príspevkov je prijatý za člena – čakateľa. Lehota čakateľského členstva je stanovená  trojročná, po jej ukončení výbor JO môže preradiť člena – čakateľa do kategórie kmeňového člena. Pokaľ z akýchkoľvek dôvodov nebude po uplynutí čakateľskej lehoty prijatý za kmeňového člena JO, nemá nárok na vrátenie príspevkov. Odvolacím orgánom je pre konanie vo veci vzniku a zániku členstva v JO TJ správna rada TJ.
 5. Člen-čakateľ má rovnaké práva a povinnosti ako kmeňový člen.
 6. Hosťujúcim členom JO sa stáva osoba staršia ako 18 rokov, ktorej hosťovanie na základe predloženej žiadosti schválil výbor JO TJ a uhradil predpísaný stanovený ročný členský a oddielový príspevok. Hosťovanie schvaľuje výbor JO TJ na obdobie jedného roka.
 7. Výbor JO TJ má právo udeliť za zásluhy o rozvoj JO TJ čestné členstvo.
 8. Výbor JO TJ môže vyhlásiť dočasný zákaz prijímania nových členov.
 9. Výšku oddielového príspevku, ako aj ďalších poplatkov určuje výbor JO TJ. 

Práva členov

Člen má právo :

 1. Vykonávať okruhový a kajutový jachting a za týmto účelom využívať zariadenie a inventár JO v súlade so stanovami TJ, Organizačným poriadkom JO TJ a usmernení výboru JO TJ.
 2. Využívať priestory JO TJ na účely závodného a rekreačného jachtingu, pobytu za uvedeným účelom, s možnosťou bezplatného nocovania vo vlastnom kotviacom plavidle. Toto právo sa však nevzťahuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ale výlučne na účely výkonnostného a rekreačného športu.
 3. Zanechať svoj súkromný majetok (prívesný vozík, prívesný motor, športové náradie, člny, surfy a pod.) v areáli a objektoch JO TJ len so súhlasom výboru TJ a za určených podmienok (učenými podmienkami sa pre tento prípad rozumie miesto uloženia a úhrada predpísaného príspevku).
 4. Nocovanie v objektoch JO TJ je možné len v objektoch  a priestoroch na to určených výborom JO TJ, po predchádzajúcom súhlase výboru JO TJ a úhrade predpísaného príspevku. V prípade kapacitných možností môže výbor JO TJ umožniť dlhodobé využívanie objektov JO TJ (unimobunky)  len záujemcovi z radov kmeňových členov JO TJ, za podmienky úhrady finančného príspevku, maximálne však na dobu jedného roka. Objekt klubovne JO TJ (skleník) nie je priestorom určeným na prespávanie. Stanovanie v priestoroch areálu nie je z bezpečnostných dôvodov povolené.
 5. Hlasovať, voliť a byť volený do orgánov klubu má právo len kmeňový člen od dosiahnutia18-tich rokov veku.
 6. Reprezentovať JO TJ na jachtárskych pretekoch:
  1. na vlastné náklady
  2. s čiastočným krytím nákladov z prostriedkov JO TJ, na základe rozhodnutia výboru JO TJ. 

 Povinnosti členov

 Člen je povinný :

 1. Oboznámiť sa so Stanovami TJ a Organizačným poriadkom JO TJ a dodržiavať ich.
 2. Plniť uznesenia členskej schôdze JO TJ, rozhodnutia výboru JO TJ a riadiť sa ich pokynmi.
 3. Pri pobyte v areáli TJ dodržiavať pravidlá občianskeho spolunažívania, základné etické a morálne zásady športovca.
 4. Pri pobyte v areáli TJ dodržiavať pokyny členov výboru JO TJ.
 5. Chrániť a šetriť majetok JO TJ a podľa svojich možností hľadať spôsoby ako zlepšiť finančnú situáciu JO TJ, usilovať sa o dobré meno klubu.
 6. Splniť si svoje finančné povinnosti k TJ a JO TJ v stanovených termínoch.
 7. Riadne plniť funkcie a úlohy ktorými bol poverený.
 8. V prípade plavidiel ktoré podliehajú evidencii Dopravného úradu SR vybaviť a označiť plavidlo podľa platných právnych noriem.
 9. Vodca malého plavidla musí byť držiteľom predpísaného oprávnenia.
 10. Škody spôsobené na majetku JO TJ, alebo iným osobám likvidovať v najkratšej možnej dobe na vlastné náklady.
 11. Bezodkladne informovať výbor JO TJ o zmenách v kontaktných údajoch (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa)
 12. Bezodkladne informovať členov výboru JO TJ o prípadnom hroziacom nebezpečenstve vzniku škody na živote, zdraví, životnom prostredí alebo na majetku osôb v areáli TJ, alebo v súvislosti s vykonávaním jachtingu na priľahlých vodných plochách. Zároveň je sám povinný aktívne vykonávať opatrenia na zamedzenie takejto činnosti, alebo stavu. 

Príspevky a brigády

Splnenie povinností daných týmto ustanovením je základným predpokladom členstva v JO TJ umožňujúcim využívať práva a výhody plynúce z členstva. Jedná sa o nasledovné povinnosti :

 1. Finančné príspevky.

Finančnými príspevkami TJ sú členský, oddielový a ďalší príspevok. Výšku oddielového a ďalšieho príspevku, ktoré majú charakter členského príspevku určuje výbor JO TJ a sú príjmom JO TJ. Príspevky musia byť uhradené najneskôr do 30. 03. aktuálneho roka, inak členstvo zaniká. Členovia nemajú nárok na vrátenie zaplatených príspevkov.

Finančnými príspevkami sú:

 1. Zápisné pri vstupe člena – čakateľa do JO TJ.

Zápisné je jednorazový finančný príspevok, má charakter ďalšieho príspevku. Je platený členom-čakateľom pri vstupe do JO TJ z dôvodu, že môže okamžite využívať všetko, čo bolo v minulosti členmi klubu vybudované a získané. Na hosťujúcich a čestných členov sa povinnosť platenia zápisného príspevku nevzťahuje, od členov – čakateľov a členov do veku 18 rokov sa zápisné nevzťahuje (lehota na zaplatenie spočíva).

 1. Ročný členský príspevok člena JO TJ.

Výšku členského príspevku určuje TJ a je príjmom TJ. Na hosťujúcich a čestných členov sa povinnosť platenia ročného členského príspevku nevzťahuje.

 1. Ročný oddielový príspevok.

Ročný oddielový príspevok sa nevzťahuje na mládež do 18 rokov a delí sa na nasledujúce kategórie, podľa charakteru využívania areálu TJ členom:

 • ročný oddielový príspevok člena s plavidlom kotviacim v areáli TJ,
 • ročný oddielový príspevok člena využívajúceho plavidlá patriace klubu,
 • doplatok za neodpracované brigádnické hodiny,
 • ročný oddielový príspevok hosťujúceho člena,
 1. Ďalší príspevok..

Ďalší príspevok má charakter oddielového príspevku a je ho možné kumulovať.

 • príspevok za prenájom objektu JO TJ (unimobunka)
 • príspevok za uskladnenie športového náradia v objekte JO TJ (surf, čln)
 • príspevok za uskladnenie prívesného vozíka v areáli JO TJ.
 1. Brigádnická činnosť vyhlásená JO TJ.
 2. Mládež do 15 rokov, čestný členovia a hosťujúci členovia sú od brigádnickej činnosti oslobodený. Za brigádnickú činnosť je pokladaná len činnosť v areáli TJ stanovená výborom JO TJ. Brigádnickou činnosťou sa môže rozumieť aj výborom JO TJ určená činnosť trénera pre žiacku resp. dorasteneckú kategóriu. Brigádnické hodiny eviduje pokladník výboru JO TJ.
 3. Doplatok za neuskutočnenú brigádnickú činnosť za uplynulú sezónu stanovuje podľa počtu odpracovaných brigádnických hodín pokladník JO TJ. Doplatok musí byť uhradený najneskôr do 30. 03. nasledujúceho roka, inak členstvo zaniká. 

Organizácia JO TJ

 1. Orgánmi oddielu sú:
 2. členská schôdza JO TJ,
 3. výbor oddielu JO TJ.
 4. Členská schôdza oddielu JO TJ je najvyšším orgánom oddielu TJ. Členská schôdza oddielu TJ najmä:
 5. volí a odvoláva členov výboru JO TJ,
 6. volí a odvoláva predsedu oddielu JO TJ,
 7. volí a odvoláva zástupcov oddielu JO TJ v správnej rade TJ,
 8. prerokúva a schvaľuje hlavné úlohy a koncepciu práce oddielu TJ.

Zvolenie, zloženie, uznášaniaschopnosť, spôsob hlasovania je upravený v stanovách TJ.

 1. Výbor oddielu JO TJ je štatutárnym orgánom oddielu. Má spolu osem členov, z toho najviac troch štatutárnych. Výbor JO TJ najmä:
 2. riadi, organizuje a zabezpečuje športovú a spoločenskú činnosť JO TJ,
 3. zvoláva členskú schôdzu oddielu JO TJ,
 4. vykonáva uznesenia členskej schôdze JO TJ,
 5. predkladá členskej schôdzi JO TJ záležitosti patriace do jej pôsobnosti,
 6. prerokúva a schvaľuje zásadné vnútorné predpisy oddielu JO TJ,
 7. rozhoduje samostatne o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom oddielu JO TJ,
 8. zodpovedá za ochranu a hospodárenie s majetkom JO TJ a tým ktorý bol zverený od TJ.

Zvolenie, zloženie, uznášaniaschopnosť, spôsob hlasovania je upravený v stanovách TJ.

 1. Zloženie výboru :

Štatutárni členovia:

 1. predseda,
 2. podpredseda,
 3. tajomník

Členovia:

 1. pokladník,
 2. člen výboru pre športovú činnosť,
 3. člen výboru pre športovú činnosť,
 4. kontrolór,
 5. člen výboru.

V prípade neprítomnosti predsedu ho v plnej miere zastupuje podpredseda. Právne doklady a zmluvy musia byť podpísané predsedom a niektorým zo štatutárnych členov výboru. V prípade hlasovania pri párnom počte zúčastnených členov výboru, má predseda výboru dva hlasy.

Zásady správy majetku JO TJ

Majetkom JO TJ je súhrn majetkových hodnôt, ktoré sú jej zverené z TJ, alebo sú majetkom JO TJ a sú určené na činnosť JO TJ. JO TJ hospodári s majetkom vo svojom vlastníctve a s majetkom zvereným TJ. Majetok vo vlastníctve JO TJ môže vzniknúť kúpou, darom, alebo svojpomocnou výrobou.

Pokiaľ má nejaká osoba záujem súkromný majetok odložiť do priestorov JO TJ, alebo darovať ho JO TJ, musí o to požiadať písomnou cestou výbor JO TJ. Za účelom ochrany majetkových hodnôt vykonáva výbor JO TJ inventarizáciu majetku. Svojvoľné odnášanie majetku JO TJ zahrnutého v inventúrnom súpise z priestorov JO TJ, bude pokladané za protiprávne konanie.

Umiestnenie reklamy na objektoch ako aj v priestoroch patriacich JO TJ sú možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase výboru JO TJ.

Plavebným opatrením Štátnej plavebnej správy (Dopravného úradu SR) je určené prístavisko malých plavidiel s názvom „prístavisko TJ Sĺňava“ v zátoke pri pravom brehu, v hornom konci zdrže. Výbor JO TJ zabezpečí v súčinnosti s TJ ako prevádzkovateľa vlastníka prístaviska malých plavidiel vyznačenie  príslušnými signálnymi znakmi v zmysle pravidiel, po odsúhlasení ŠPS.

Zákaz plavby

V zmysle Plavebného opatrenia UVC  č. 3/2010, ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Sĺňava, je plavba všetkých plavidiel je zakázaná pri prietoku nad 500 m3/s. Signalizáciu zákazu plavby pri danom prietoku sa na základe hlásenia  SVP, š.p. OZ Piešťany, závod Piešťany zabezpečí výbor JO TJ oznámením červenou vlajkou na stožiari lodenice TJ Sĺňava.

 

Príloha č.1

Príspevky a brigády pre rok 2020

Zápisné pri vstupe člena – čakateľa do JO TJ: –
Ročný členský príspevok člena JO TJ: 120 €
Ročný oddielový príspevok člena JO TJ do 18 rokov: 100 €

Ročný oddielový príspevok:

 • ročný oddielový príspevok člena s plavidlom kotviacim v areáli TJ: 200 €.
 • ročný oddielový príspevok člena využívajúceho plavidlá patriace klubu: 100 €,
 • ročný oddielový príspevok hosťujúceho člena: 400 €,
 • doplatok za ročný oddielový príspevok neodpracovaný stanovenými brigádnickými hodinami za uplynulú sezónu 2019, musí byť uhradený najneskôr do 31. 3. 2020, inak členstvo zaniká.

Ďalší príspevok:

 • príspevok za prenájom objektu JO TJ (unimobunka) na 1 rok: 150 €,
 • príspevok za prenájom objektu JO TJ (unimobunka) na 1 noc: 5 €,
 • príspevok za uskladnenie športového náradia v objekte JO TJ (surf, čln, okruhová plachetnica) na 1 rok: 20€,
 • príspevok za uskladnenie prívesného vozíka v areáli JO TJ na 1 rok: 20€.

Úhradu zrealizujte do 25. 01. 2020:
Číslo účtu: SK54 0200 0000 0040 7331 1051
Variabilný symbol : 2020
Poznámka: Jachtársky oddiel, Meno Priezvisko,  Druh úhrady

Organizačný poriadok

Jachtárskeho oddielu Telovýchovnej jednoty

Sĺňava Piešťany